Elektroinštalácie

Nachádzate sa tu

Silnoprúdová elektroinštalácia je nosnou činnosťou spoločnosti.

Silnoprúd

Realizujeme vonkajšie rozvody elektriny do 22 kV v rámci výstavby nových a rozširovaných elektrických sietí, dodávky rozvodných zariadení pre odbočky z distribučných sietí, a náhradných zdrojov elektrickej energie. 

Vykonávame vnútorné elektroinštalácie aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Zabezpečujeme komplexnú dodávku zabudovanej elektroinštalácie v rámci investičnej výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie objektov, prevádzok a zariadení v rôznych odvetviach priemyslu, energetiky a stavebníctva.

Realizujeme vonkajšie silnoprúdové rozvody,

 • Káblové vedenia NN a VN do 22 kV
 • Zemné káblové prípojky NN/VN
 • Montáž káblových armatúr
 • Dodávka a montáž transformátorových staníc VN/NN
 • Náhradné zdroje elektrickej energie DA, UPS
 • Hlavné uzemňovacie siete
 • Vonkajšie a areálové osvetlenie

V priestoroch zákazníkov vykonávame,

 • Stavebné a priemyselné elektroinštalácie
 • Elektroinštalácie technologických zariadení a liniek
 • Rozvody pre motorové pohony v priemysle a energetike
 • Dodávky a montáž elektrických rozvádzačov
 • Umelé osvetlenie v interiéroch a exteriéroch
 • Elektrické ohrevy a vykurovanie v priemysle, energetike a stavebníctve
 • Bleskozvody a uzemnenie
 • Vnútorné ochrany pred atmosférickým a indukčným prepätím

 

Slaboprúd

V rámci slaboprúdových systémov sa venujeme predovšetkým komplexnej realizácií štruktúrovaného kabelážneho systému a požiarno-technickým zabezpečovacím systémom, elektrickej požiarnej signalizácii EPS a hlasovej signalizácii požiaru HSP. Ďalej realizujeme aj ako samostatné ale aj integrované kamerové systémy CCTV, audio vchodové a prístupové systémy AV/ACS a poplachové systémy narušenia PSN. 

Štruktúrovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry moderných lokálnych počítačových sietí LAN. Je to vlastne univerzálny kabelážny systém vytvorený prepojením informačných a komunikačných zariadení vo vnútri budovy pomocou jedného prenosového média pre nezávislé systémy s rýchlym prenosom dát.
Elektrická požiarna signalizácia EPS je neoddeliteľnou súčasťou systémov na ochranu objektov z dôvodu minimalizácie rizík a strát v prípade požiaru. Existujú rôzne typy EPS, ktoré sa svojimi vlastnosťami hodia pre určitú charakteristickú skupinu chránených objektov. Vo väčšine prípadov je EPS systémovo prepojená s hlasovou signalizáciou požiaru a elektronickou kontrolou vstupu prípadne ešte s ďalšími systémami budovy. 
Požiarny a evakuačný rozhlas v praxi najčastejšie predstavuje systém rozhlasu s moduláciou 100V, ktorý je kontrolovaný a obsluhovaný zodpovednými osobami. Prevažne bez obslužne spolupracuje so systémom detekcie nebezpečia, spravidla so systémom elektrickej požiarnej signalizácie. Núdzový zvukový systém sa môže zároveň využívať ako informatívny a zábavný rozhlas, ale najvyššiu prioritu musí mať núdzové hlásenie.
Audio - video vchodový systém v kombinácií s riadením vstupu (často nazývaný prístupový systém) umožní osobe na základe preukázania oprávnenosti vstup alebo vjazd do objektu, prípadne do stráženej časti objektu. Systémy kontroly vstupu riadi prístup osôb, resp. vozidiel do chránených priestorov alebo ku chráneným zariadeniam, prípadne informáciam, na základe pridelených prístupových práv.
Kamerový systém je rýchlo sa vyvíjajúcou oblasťou, ktorá v moderných systémoch bezpečnosti objektov má čím ďalej väčší význam. Ucelené systémy nám vlastne umožňujú monitorovať určené priestory alebo činnosti, s možnosťou prenášania, zaznamenávania a vyhodnocovania obrazu. 
Vlastnému návrhu PSN predchádza analýza možných rizík zabezpečovaného objektu, následne je systém PSN navrhnutý a inštalovaný tak, aby zodpovedal najnáročnejším odporúčaniam pre zabezpečenie objektu. Preferujeme predovšetkým PSN adresovateľného typu, ktoré sú schválené NBÚ pre ochranu objektov.