Vodné hospodárstvo

Nachádzate sa tu

 • Kanalizácia Topoľníky – NN prípojky a technológia prečerpávacích staníc kanalizácie 20 ks, elektroinštalácia, MaR, GSM prenos   
 • Kanalizácia Trstice – oprava zariadení na snímanie hladiny v PČS
 • Kanalizácia a ČOV Sládkovičovo – Technologická časť PRS a MaR
 • Obec Trstice – Splašková kanalizácia, NN prípojky, technologická časť PRS a MaR
 • Trnavská vodárenská spoločnosť, VDJ a ČS Ružindol, silnoprúd a MaR
 • Zsl vodárenská spoločnosť, ČOV Šamorín, Výmena a doplnenie ASRTP
 • Povodie Váhu a Dunaja, Aglomerácia Šamorín, Prečerpávacie stanice kanalizácie 114 ks, silnoprúd a MaR, rozvádzače RM+DT
 • Povodie Váhu a Dunaja, Aglomerácia Galanta, ČOV Galanta - hlavné napájacie 1kV káblové rozvody
 • Povodie Váhu a Dunaja, Aglomerácia Šamorín, Čerpacia stanica vody Blahová, silnoprúd a ASRTP, rozvádzače RM+DT
 • Povodie Váhu a Dunaja, Aglomerácia Šamorín, ATS (Zemný vodojem) Blahová, silnoprúd a MaR, Rozvádzače RM+DT
 • Povodie Váhu a Dunaja, Aglomerácia Galanta, Čerpacia st kanalizácie GA1 a GA2, silnoprúd a MaR, rozvádzače RM+DT
 • Povodie Váhu a Dunaja, Aglomerácia Galanta, Čerpacia st kanalizácie GA1 a GA2, silnoprúd a MaR hrablíc HUBER Rok4, rozvádzače RM+DT
 • Povodie Váhu a Dunaja, Aglomerácia Galanta, Prečerpávacie stanice kanalizácie Javorinka 4 ks, silnoprúd a MaR, rozvádzače RM+DT