Odborné prehliadky a odborné skúšky

Nachádzate sa tu

Požiadavky na bezpečnosť elektrických zariadení preverujeme revíznou činnosťou na elektrických zariadeniach.

Na elektrických zariadeniach vykonávame revízie:

 • Východiskové – sa vykonávajú pred uvedením nových elektrických zariadení do prevádzky alebo po ich rekonštrukcií;
 • Pravidelné – v pravidelných intervaloch v lehotách určených podľa prostredia alebo druhu priestoru;
 • Mimoriadne – ak si to vyžadujú určité okolnosti

Účelom revízie je preveriť kontrolou, meraním a skúšaním, či revidované vyhradené elektrické zariadenie svojou prevádzkou neohrozuje bezpečnosť osôb a majetku..
Pri výkone revíznej činnosti používame kalibrované meracie prístroje METREL, ILLKO, FLUKE, CHAUVIN ARNOUX. Na elektroinštalácie používame špičkový profesionálny združený merací prístroj EUROTEST 61557, ale aj jednoúčelové meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín. Revízie spotrebičov a elektrického náradia vykonávame pomocou meracieho prístroja AlphaPAT MI 2142. Prístroj je určený aj pre testovanie zariadení informačnej techniky a IEC prívodných káblov. 

V rámci revíznej činnosti vykonávame odborné prehliadky elektrických zariadení:

 • Káblové rozvody a prípojky VN/NN
 • Transformátorové stanice a rozvodne VN/NN
 • Priemyselná elektroinštalácia
 • Stavebná elektroinštalácia
 • Elektroinštalácia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu Ex
 • Bleskozvody a uzemňovacie siete
 • Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia
 • Revízie elektrických zariadení strojov a zariadení

Dlhoročné skúsenosti, dôkladnosť a precíznosť revízneho technika sú zárukou pre profesionálny prístup a výkon revíznej činnosti.