Politika kvality

Nachádzate sa tu

Vedenie spoločnosti ElektroSystem AM, spol. s r.o. si uvedomuje a uznáva svoju zodpovednosť v oblasti napĺňania zásad systémov manažérstva integrovaného systému podľa ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. S cieľom neustáleho zlepšovania efektivity uplatňovaných systémov, prijíma za účinnej podpory všetkých zamestnancov plniť nasledujúce zásady:

  • Udržiavať a zvyšovať kvalitu produkcie práce tak, aby boli v čo najväčšej miere uspokojované potreby našich zákazníkov.
  • V rámci činností spoločnosti zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov a minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie vyplývajúce z činností nutných k likvidácií materiálov spoločnosti po ukončení ich životnosti.
  • Pre pracovné činnosti v spoločnosti využívať plne kvalifikovaný personál s potrebnou praxou v obore a zabezpečovať jeho sústavné vzdelávanie, odborný rast, školenie a výcvik.
  • Priebežne zabezpečovať hodnotenie systému kvality, schvaľovať a hodnotiť dodávateľov, hodnotiť spokojnosť zákazníkov s cieľom trvalého zlepšovania kvality produktov a služieb
  • Pre sústavné zlepšovanie činností v spoločnosti rozvíjať marketingový prieskum trhu a v súlade s výsledkami hodnotenia spokojnosti zákazníkov zabezpečovať zvyšovanie kvalitatívnej úrovne produktov a služieb.
  • Priebežne zlepšovať environmentálny profil firmy, dodržiavať právne a iné požiadavky na ochranu zložiek životného prostredia, zabezpečovať hodnotenie EMS.
    Zabezpečovať prevenciu znečisťovania a informovať zainteresované strany.
  • Zodpovednosť za uplatňovanie požiadaviek nesú všetci zamestnanci bez rozdielu v úrovni pracovného zaradenia.

V Dolných Salibách, dňa 05.01.2018

Alexander Madový
konateľ spoločnosti