Revízia a servis transformátorových staníc

Nachádzate sa tu

Transformátorová stanica patrí do kategórie vyhradených technických zariadení, na ktorých je povinnosťou prevádzkovateľa vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky, a úkony údržby.

1. Ročná prehliadka transformátorovej stanice za prevádzky

Vykonáme pravidelnú kontrolu zariadení transformátorovej stanice vrátane termovízneho merania:

 • Okolie a prístup k transformátorovej stanici
 • Stav stavebnej časti trafostanice, vetrania a pod.
 • Prístup k živým častiam, uzamykanie, zámky
 • Celistvosť zvodov, uzemnenie
 • Oteplenie prúdových spojov
 • Rozvádzače NN a VN
 • Vlastná spotreba TS
 • Znečistenie izolátorov a bleskoistiek
 • Stav káblových koncoviek
 • Stav transformátora, hlučnosť

Vykoná sa údržba podľa výsledkov z kontroly.

Výstupom z prehliadky je písomný protokol o vykonanej kontrole TS.

2. Pravidelná prehliadka a údržba za vypnutého stavu a pravidelná revízia elektrického zariadenia podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Pravidelnú revíziu elektrického zariadenia a prehliadku transformátorovej stanice vo vypnutom stave sa musia vykonávať v súlade s platnými STN a predpismi, ktoré určujú povinnú revíziu 1x za 4 roky u zariadení vo vonkajšom prostredí, a 1x za 5 rokov u zariadení vo vnútornom prostredí.

V rámci revízie preverujeme:

 • Stav konštrukcií a izolátorov
 • Kvalitu prúdových spojov a káblových vedení
 • Zvodiče prepätia
 • Stav transformátora, stav oleja
 • Povinná výbava TS
 • Izolačné stavy

Po prehliadke a údržbe sa vykoná:

 • Meranie napätia vo všetkých fázach, rozloženie prúdového zaťaženia, a uzemnenie transformátorovej stanice

Výstupom z pravidelnej údržby je písomný protokol o vykonanej údržbe TS, a vystavená Správa o pravidelnej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia TS.

Meranie pomocou termovíznej kamery je v dnešnej dobe výborným nástrojom pri odhaľovaní nedostatkov, ktoré môžu spôsobiť narušenie technického stavu a prevádzkové istoty elektrického zariadenia, ochrany pred úrazom elektrickým oblúkom a jeho účinky nevynímajúc.

Táto diagnostická metóda je nezastupiteľná v prípade overovania funkcie správneho chladenia a poruchových stavov transformátorov, nevhodné montáže káblových súborov, uvoľnených prúdových spojov, správna funkcia prepäťových ochrán VN a pod.