Meranie a regulácia

Nachádzate sa tu

Náklady na elektrinu pod kontrolou – Analýza elektrickej siete

Prvým krokom k získaniu celkového prehľadu o efektívnom využívaní elektrickej energie je meranie spotreby elektriny. Okrem pravidelnej evidencií o spotrebe a zber údajov o parametroch elektrickej energie sú pre spotrebiteľa základom pre optimálny návrh a prijímanie úsporných opatrení pre znižovanie energetickej náročnosti a spoľahlivosti prevádzky. Akémukoľvek serióznemu návrhu na realizáciu úsporných opatrení predchádza komplexná diagnostika elektriny. Na získanie komplexného obrazu o stave dodávanej alebo odoberanej elektrickej energie je potrebné za normálnych prevádzkových podmienok súčasne merať vybrané charakteristiky napätia. Meraním zistené údaje sa porovnávajú s medznými normou určenými hodnotami. Odchýlky od tolerančných hodnôt nepriaznivo vplývajú na kvalitu elektriny. Dochádza k zvyšovaniu poruchovosti elektrických zariadení a znižovaniu ich životnosti. Spotrebiteľ, ktorý svojou prevádzkou nepriaznivo pôsobí na elektrickú sieť, je za porušenie zmluvných podmienok zo strany distribučnej spoločnosti výrazne pokutovaný.
Dôsledky problémov s kvalitou elektrickej energie sú častokrát nákladné. Preventívne a včasné odhalenie problémov v elektrickej sieti ponúka prevádzkovateľom včasnú návratnosť vložených investícií.
 
Spoločnosť ElektroSystem AM, spol.s r.o. vykonáva diagnostiku a monitoring kvality elektrickej energie analyzátorom Qualistar C.A.8334 B s vypracovaním záverečnej správy o celkovom stave elektrickej siete prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľom elektrických zariadení, resp. spotrebiteľom elektriny ponúkame

Dlhodobé sledovanie kvality elektrickej energie

V prípade neočakávaných alebo aj opakovaných výpadkov elektrickej siete a poruchy na elektrických zariadeniach odporúčame zákazníkom vykonať analýzu elektrickej siete podľa štandardov EN 50160. Namerané výsledky porovnávame s hraničnými požiadavkami normy a na základe zistených skutočností navrhujeme nápravné opatrenie.

Krátkodobé meranie, preverenie charakteru prevádzky

Tieto merania vykonávame obvykle na elektrických zariadeniach vo výrobných prevádzkach alebo na časti prevádzok. Preverujeme, či ich prevádzkou nedochádza zhoršovaniu kvality elektrickej siete.  V prípade negatívneho vplyvu zariadení na elektrickú sieť lokalizujeme miesta možných porúch a zdroje rušenia.

Cielené meranie o skutočnej spotrebe

Prehľad o skutočnej spotrebe elektrickej energie za určitý časový úsek za časť prevádzky, prevádzku alebo celý podnik môžeme získať jednorazovým meraním. Tieto údaje sú dôležité, a môžu poslúžiť  ako projektové podklady v prípade rozširovanie výrobných prevádzok a ďalšie elektrické zariadenia.

Vyhodnotenie a spracovanie protokolov z merania

 • Diagnostika elektrických parametrov siete (U, I, W, VA, cosȹ atď)
 • Meranie a lokalizácia induktívnej záťaže a kapacitného charakteru
 • Meranie harmonických zložiek prúdu a napätia
 • Vyhodnotenie odberových špičiek, výpadkov siete

Význam a prínos merania

 • Rýchla lokalizácia a detekcia poruchy
 • Zvýšenie stability siete a bezpečnosti prevádzky
 • Odstránenie neobvyklých javov
 • Informácia o celkovom stave elektrickej siete

Výkon

 

Merák

 

Vektor diagram

 

Prúd

Meranie a regulácia

Realizujeme aplikácie na báze PLC riadiacich systémov Siemens a Schneider Electric vrátane výroby rozvádzačov, elektroinštalácie po finálne oživenie a uvedenie systému do prevádzky.

Jednotlivé systémy upravujeme individuálne podľa potrieb zákazníka a v súlade s technickými normami tak, aby systémy boli maximálne efektívne a spoľahlivo využité a zodpovedali aplikačnému prostrediu.

Systémy sa môžu prepájať do integrovaného systému riadenia pre budovy, vďaka čomu sa zvýši okrem komfortu automatizácia a kontrola jednotlivých systémov.

Zabezpečujeme systémy merania a regulácie:

 • Regulačné systémy pre regulácie kúrenia
 • Riadiace systémy pre kotolne a výmenníkové stanice
 • Malá regulácia pre domy a byty
 • Systémy chladenia, vetrania a sušenia
 • Detekcie CO a CO2
 • Elektrických ohrevov pre stavebníctvo a priemysel
 • Meranie teploty, tlaku a hmotnosti
 • Meranie prietoku a hladiny

Pri poskytovaní služby merania a regulácie zabezpečíme návrh riadiaceho systému, vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu, vykonáme odbornú realizáciu elektroinštalácií, zabezpečíme programové vybavenie pre riadiace systémy a poskytneme kompletný servis a údržbu realizovaného riešenia.